Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
Pozycja grupowania:
Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 1D)
Pozycja grupowania:
Formy pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 1D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 1D)
Jednostka
miary
świadczenia pieniężne na utrzymaniePomoc dla cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej)
świadczenia pieniężne na utrzymaniePomoc dla cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z nadaniem statusu uchodźcy)
świadczenia pieniężne na utrzymaniePomoc dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą-ogółem
świadczenia pieniężne na utrzymaniePomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy-ogółem
świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiegoPomoc dla cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej)
świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiegoPomoc dla cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z nadaniem statusu uchodźcy)
świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiegoPomoc dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą-ogółem
świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiegoPomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy-ogółem