Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udzielona kwota świadczeń z pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Formy pomocy-pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 1D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 1D)
Pozycja grupowania:
Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 1D)
Jednostka
miary
Pomoc dla cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej)świadczenia pieniężne na utrzymanie
Pomoc dla cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej)świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
Pomoc dla cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z nadaniem statusu uchodźcy)świadczenia pieniężne na utrzymanie
Pomoc dla cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z nadaniem statusu uchodźcy)świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
Pomoc dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą-ogółemświadczenia pieniężne na utrzymanie
Pomoc dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą-ogółemświadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy-ogółemświadczenia pieniężne na utrzymanie
Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy-ogółemświadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego