Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Rzeczywista liczba rodzin i obób objętych pomocą społeczną (dział 2)/Świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (dział 2)
Jednostka
miary
Świadczenia pieniężne
Świadczenia niepieniężne
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)
wyłącznie w postaci pracy socjalnej
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej-ogółem