Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Grupy ładunków NST 2007
Jednostka
miary
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Ogółem
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Zboża
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf; uran i tor
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Rudy żelaza
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Kamień, piasek, żwir, glina, torf oraz inne produkty górnictwa i kopalnictwa gdzie indziej niesklasyfikowane
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Produkty spożywcze, napoje i tytoń
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Wyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty skórzane
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)węgiel brunatny
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)węgiel kamienny
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze słomy i z materiałów do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki informacji
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Koks i produkty rafinacji ropy naftowej
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Inne niemetaliczne wyroby mineralne
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Cement, wapno i gips
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Inne materiały i wyroby budowlane
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Maszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane urządzenia biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne; narzędzia medyczne, precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Sprzęt transportowy
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Listy, paczki
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Towary przewożone w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych; bagaż i artykuły przewożone przez podróżnych; pojazdy silnikowe przewożone do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Towary pogrupowane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Towary, których nie można zdefiniować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie można zdefiniować, a przez to przypisać do grup 01-16
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane