Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe
Pozycja grupowania:
Wybrane aktywa finansowe
Jednostka
miary
pozostałe aktywa finansowe
udziały lub akcje w innych spółkach
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
skarbowe papiery wartościowe