Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Specjalizacja funduszu
Pozycja grupowania:
Specjalizacja funduszu
Jednostka
miary
inny
aktywów
niestandaryzowany
standaryzowany
bazowy
indeksowy
światowy papierów dłużnych
światowy akcyjny
rynku pieniężnego
papierów dłużnych
stabilnego wzrostu
zrównoważony
akcyjny