Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obiekty przekazane do użytkowania na podstawie pozwolenia na użytkowanie w związku z legalizacją (art. 49 Prawa budowlanego)
Pozycja grupowania:
obiekty budowlane
Jednostka
miary
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
Budowle wodne
Obiekty Infrastruktury Transportu
Budynki przemysłowe i magazynowe
Obiekty użyteczności publicznej
Budynki zamieszkania zbiorowego, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki gospodarstw rolnych
Budowle na terenach przemysłowych i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej