Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakość węgla koksowego
Pozycja grupowania:
Parametry jakościowe węgla koksowego (MG-21)
Jednostka
miary
Wilgoć
Popiół
Części lotne
Siarka