Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Aktywa przedsiębiorstwa górniczego
Pozycja grupowania:
Pozycje aktywów przedsiębiorstwa górniczego - G-09.5
Jednostka
miary
Udziały (akcje) własne
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
Aktywa trwałe - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa trwałe- inwestycje długoterminowe ogółem
Aktywa trwałe - należności długoterminowe ogółem
Aktywa trwałe - rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa trwałe - wartości niematerialne i prawne
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Inwestycje krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
Należności krótkoterminowe
Zapasy pozostałe
Zapasy towarów
Zapasy węgla kamiennego
Zapasy produktów gotowych
Zapasy półproduktów i produktów w toku
Zapasy materiałów
Zapasy ogółem