Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla
Pozycja grupowania:
Stan zatrudnienia w ZPMW
Jednostka
miary
Liczba zatrudnionych w gwk na 31.12. poprzedniego roku - na powierzchni - ZPMW
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu – na powierzchni - w ZPMW
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - w ZPMW - kadra inż.-techn.
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - w ZPMW – robotnicy