Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uzysk produktu z przemiany energetycznej
Pozycja grupowania:
Nośniki energii
Jednostka
miary
Bioetanol skażony
Komponenty benzynowe
Benzyny silnikowe o zaw. bioetanolu skażonego <=10% - benzyna 95
Benzyny silnikowe o zaw. bioetanolu skażonego <=10% - benzyna 98
Benzyny silnikowe o zaw. bioetanolu skażonego >10% i <70% - benzyna 95
Benzyny silnikowe o zaw. bioetanolu skażonego >10% i <70% - benzyna 98
Benzyny silnikowe o zaw. bioetanolu skażonego od 70 do 85% (mieszanka E85)
Gaz ciekły LPG (łącznie z autogazem i gazem w butlach)
Gaz rafineryjny
Estry - biokomponenty
Ropa naftowa (łącznie z kondensatem gazowym)
Estry stanowiące samoistne paliwo B-100
Komponenty oleju napędowego
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów <=7%
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów 20% mieszanka B20
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów >7% i innej niż 20%
Oleje napędowe (paliwo żeglugowe)
Komponenty nafty do silników odrzutowych turbinowych
Nafta do silników odrzutowych turbinowych
Pozostałe nafty
Komponenty lekkiego oleju opałowego
Lekki olej opałowy
Lekki olej opałowy - paliwo żeglugowe
Komponenty ciężkiego oleju opałowego
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (S<=1%)
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (S<=1%) - paliwo żeglugowe
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (S>1%)
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (S>1%) - paliwo żeglugowe
Komponenty do produkcji asfaltów
Asfalty z przerobu ropy naftowej
Benzyna lotnicza
Benzyny specjalne (do ekstrakcji i lakierów)
Pozostałe półprodukty rafineryjne pochodzenia naftowego
Oleje bazowe smarowe
Oleje silnikowe smarowe
Oleje i preparaty smarowe
Wazeliny, gacze, parafiny, woski pochodzenia naftowego
Benzyna lekka do pirolizy
Gudron
Pozostałe produkty naftowe
Biometanol
Biodimetyloeter
Bio-ETBE
Bio-MTBE
Inne dodatki uszlachetniające (pochodzenia nienaftowego)
Etan
Koks naftowy
Benzole surowe
Siarka
Oleje odpadowe - przepracowane
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia