Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty produkcji bieżącej
Pozycja grupowania:
Struktura kosztów produkcji bieżącej - G-09.5
Jednostka
miary
Koszty związane z bieżącą produkcją
Razem odliczenia
Pomoc na szkolenie
Pomoc na ochronę środowiska
Pomoc na badania i rozwój
Inne odliczenia
Nabyte zobowiązania i koszty restrukt.
Utworzone rezerwy
Łączne koszty produkcji bieżąceJ
Fundusz likwidacji kopalń
Koszty postojowe (w tym dniówki nieprzepracowane z przyczyn niezależnych od pracownika)
Koszty zaniechanych remontów
Koszty zaniechanej produkcji
Koszty szkód górniczych sfinansowanych dotacją budżetową
Kary, grzywny i odszkodowania
Świadczenia na rzecz byłych pracowników, z wyłączeniem płac i składek ZUS dotyczących pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych
Koszty własne związane z likwidacją środków trwałych służących działalności eksploatacyjnej
Nieumorzona wartość środków trwałych służących działalności eksploatacyjnej, zlikwidowanych na skutek zużycia
Koszty osłon socjalnych
Koszty świadczonych usług przez zakłady pomocnicze
Pozostałe koszty
Koszty rekultywacji
Koszty likwidacji szkód górniczych
Koszty podatków i opłat
Koszty usług obcych
Koszty energii
Inne koszty razem
Koszty ogólne przedsiębiorstwa górn.
Koszty transportu do punktu dostawy
Koszty obsługi kapitału
Koszty bezpośredniej amortyzacji
Koszty materiałów
Jednorazowe odszkod. z tyt. wypadków przy pracy
Wynagrodzenia prac. oddelegowanych do pracy w związkach zawod.
Świadczenia na rzecz pracowników
Składki obowiązkowe od wynagrodzeń
Wynagrodzenia
Koszty pracy razem