Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odmetanowanie i zagospodarowanie metanu
Pozycja grupowania:
Wielkości rzeczowe charakteryzujące odmetanowanie i zagospodarowanie metanu - G-09.11
Jednostka
miary
Metan wydzielony w procesie eksploatacji węgla
Emisja metanu do atmosfery w wentylacji
Metan ujęty w powierzchniowych stacjach odmetanowania
Metan ujęty w powierzchniowych stacjach odmetanowania wypuszczony do atmosfery
Zagospodarowanie ujętego metanu
Wykorzystanie metanu na potrzeby własne
Wykorzystanie metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
Wykorzystanie metanu na wyprodukowanie energii cieplnej
Wykorzystanie metanu na wyprodukowanie energii elektrycznej
Wykorzystanie metanu w układzie kogeneracyjnym
Wykorzystanie metanu na inne cele
Przekazanie (sprzedaż) metanu odbiorcom przemysłowym
Przekazanie (sprzedaż) metanu w ramach grupy kapitałowej
Wskaźnik metanowości względnej
Energia elektryczna wyprodukowana we własnych instalacjach
Energia cieplna wyprodukowana we własnych instalacjach