Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dokument określający przeznaczenie gruntu
Pozycja grupowania:
Grunty
Lista dopuszczalnych wartości
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego