Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan/Pani niżej wymienione świadczenia? Proszę również określić wysokość otrzymywanych świadczeń.
Pozycja grupowania:
inne świadczenia społeczne
Lista dopuszczalnych wartości
Zasiłek dla bezrobotnych
 • nie
 • tak
Inne świadczenia dla bezrobotnych
 • nie
 • tak
Zasiłek przedemerytalny
 • nie
 • tak
Świadczenie przedemerytalne
 • nie
 • tak
Odprawa z pracy wypłacana osobom zwalnianym
 • nie
 • tak
Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS po ustaniu stosunku pracy
 • nie
 • tak
Zasiłek chorobowy wypłacany rolnikom z KRUS
 • nie
 • tak
Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu
 • nie
 • tak
Zasiłek pielęgnacyjny
 • nie
 • tak
Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów
 • nie
 • tak