Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Jaki był status zawodowy Pana/Pani rodziców, gdy miał(a) Pan/Pani około 14 lat?
Pozycja grupowania:
Status zawodowy rodziców
Lista dopuszczalnych wartości
ojciec
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek lub pomagający członek rodziny
 • Bezrobotny/poszukujący pracy
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
 • Nie wiem
 • Respondent nie mieszkał z rodzicem w tym samych gospodarstwie domowym i nie pozostawal w kontakcie lub rodzic nie żył.
matka
 • Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracujący na własny rachunek lub pomagający członek rodziny
 • Bezrobotny/poszukujący pracy
 • Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
 • Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
 • Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
 • Bierny zawodowo z innych powodów
 • Nie wiem
 • Respondent nie mieszkał z rodzicem w tym samych gospodarstwie domowym i nie pozostawal w kontakcie lub rodzic nie żył.