Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Zapisy odnośnie zabytków i dziedzictwa kulturowego w programach rewitalizacyjnych w gminie
Pozycja grupowania:
Rodzaje odniesień do zabytków i dziedzictwa kulturowego w programach rewitalizacyjnych w gminie
Lista dopuszczalnych wartości
Gmina wykorzystywała wskaźniki dotyczące zabytków na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji
 • tak
 • nie
Gmina wykorzystywała wskaźniki dotyczące zabytków na etapie pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji
 • tak
 • nie
Obszar rewitalizacji obejmuje obszar objęty ochroną konserwatorską
 • tak
 • nie
W celach rewitalizacji i kierunkach działań odnoszono się do dziedzictwa kulturowego
 • tak
 • nie
W programie rewitalizacji przewidziano projekty rewitalizacyjne odnoszące się do obiektów zabytkowych
 • tak
 • nie
W programie rewitalizacji przewidziano projekty rewitalizacyjne odnoszące się dziedzictwa niematerialnego
 • tak
 • nie
Program rewitalizacji jest powiązany z gminnym programem opieki nad zabytkami
 • tak
 • nie
Inne, jakie?
 • tak
 • nie