Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Cele przyjęte do realizacji w Gminnym programie opieki nad zabytkami według priorytetu
Pozycja grupowania:
Cele przyjęte do realizacji w gminnym programie opieki nad zabytkami
Lista dopuszczalnych wartości
Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
 • Bardzo ważny
 • Raczej ważny
 • Ani ważny, ani nie ważny
 • Raczej nieważny
 • Zupełnie nieważny
Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej
 • Bardzo ważny
 • Raczej ważny
 • Ani ważny, ani nie ważny
 • Raczej nieważny
 • Zupełnie nieważny
Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania
 • Bardzo ważny
 • Raczej ważny
 • Ani ważny, ani nie ważny
 • Raczej nieważny
 • Zupełnie nieważny
Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego
 • Bardzo ważny
 • Raczej ważny
 • Ani ważny, ani nie ważny
 • Raczej nieważny
 • Zupełnie nieważny
Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami
 • Bardzo ważny
 • Raczej ważny
 • Ani ważny, ani nie ważny
 • Raczej nieważny
 • Zupełnie nieważny
Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków
 • Bardzo ważny
 • Raczej ważny
 • Ani ważny, ani nie ważny
 • Raczej nieważny
 • Zupełnie nieważny
Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami
 • Bardzo ważny
 • Raczej ważny
 • Ani ważny, ani nie ważny
 • Raczej nieważny
 • Zupełnie nieważny
Inne, jakie?
 • Bardzo ważny
 • Raczej ważny
 • Ani ważny, ani nie ważny
 • Raczej nieważny
 • Zupełnie nieważny