Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w roku sprawozdawczym gmina udzielała organizacjom pozarządowym pożyczek, poręczeń i gwarancji?
Pozycja grupowania:
Pożyczki, poręczenia i gwarancje
Lista dopuszczalnych wartości
Pożyczki
  • tak
  • nie
Poręczenia
  • tak
  • nie
Gwarancje
  • tak
  • nie