Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w roku sprawozdawczym gmina przekazywała środki na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
Pozycja grupowania:
Tryby przekazania środków na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Lista dopuszczalnych wartości
Otwarty konkurs ofert
  • tak
  • nie
Otwarty konkurs ofert – w tym regranting
  • tak
  • nie
Z pominięciem otwartego konkursu ofert
  • tak
  • nie