Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja (uzysk) ciepła użytkowego z paliw odnawialnych
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaj paliwa
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Węgiel kamienny energetyczny, z wyłączeniem brykietów
10 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, pozostały (m.in. z odmetanowania pokładów węgla)
11 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu)
12 Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne (smoły surowe)
13 Benzyna silnikowa o zawartości ołowiu nieprzekraczającej 0,013g/l o liczbie oktanowej (RON); benzyna bezołowiowa
14 Benzyna lotnicza (destylat ropy naftowej (od 30 do 220 °C) sporządzana specjalnie dla lotniczych silników tłokowych)
15 Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
16 Paliwo typu nafty do silników odrzutowych (turbinowych)
17 Nafta inna niż lotnicza; nafty pozostałe
18 Oleje napędowe do silników (Diesla)
75 Biopaliwa stałe-odpady zwierzęce
76 Biopaliwa stałe-ług powarzelny
52 Biopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasy
47 Biopaliwa ciekłe do celów energetycznych (biopłyny)
42 Biogaz z wysypisk odpadów
43 Biogaz z oczyszczalni ścieków
74 Biogaz z procesów termicznych
44 Biogaz rolniczy
45 Biogaz pozostały
53 Oleje smarowe pozostałe oraz oleje pozostałe i odpadowe (przepracowane)
54 Pozostałe odpady przemysłowe stałe i ciekłe
55 Nieorganiczne stałe odpady komunalne
48 Biopaliwa stałe - biomasa leśna
49 Biopaliwa stałe - uprawy energetyczne
50 Biopaliwa stałe - odpady z rolnictwa
51 Biopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych
25 Lekkie frakcje benzyny ciężkiej (surowiec dla przemysłu petrochemicznego - benzyny do pirolizy i silnikowe (w tym lotnicze), pozostałe)
26 Pozostałe produkty naftowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
27 Surowce rafineryjne (półprodukty pochodzenia naftowego); Surowiec rafineryjny (olej lekki), lekki częściowo przetworzony destylat wykorzystywany jako materiał zasilający rafinerie; Surowiec rafineryjny (olej ciężki), ciężki częściowo przetworzony destylat wykorzystywany jako materiał zasilający rafinerie; Oleje smarowe, wykorzystywane jako surowce rafineryjne do przeprowadzania procesu specyficznego
28 Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe i turbinowe oraz pozostałe
29 Etan; węglowodór alifatyczny nasycony
30 Gaz płynny LPG - propan i butan skroplone, wykorzystywany jako paliwo napędowe lub do celów grzewczych
31 Gaz rafineryjny
32 Wazelina, woski parafinowe i inne, z włączeniem ozokerytu
33 Koks naftowy
34 Bitum naftowy (asfalty z przeróbki ropy naftowej)
35 Benzole surowe stosowane jako paliwa napędowe, do ogrzewania lub do pozostałych celów
36 Środki przeciwstukowe (dodatki uszlachetniające do paliw ciekłych)
38 Gaz koksowniczy
39 Paliwa odpadowe gazowe wytwarzane metodami przemysłowymi, inne niż gazy z ropy naftowej
40 Gaz wielkopiecowy
2 Węgiel kamienny koksujący, z wyłączeniem brykietów
77 Antracyt
3 Brykiety z węgla kamiennego i podobne paliwa stałe otrzymywane z węgla kamiennego
4 Węgiel brunatny (lignit), z wyłączeniem brykietów
5 Paliwa lignitowe (paliwa stałe produkowane z węgla brunatnego (lignitu) - brykiety itp.) i brykiety torfowe
6 Torf
7 Ropa naftowa – oleje ropy naftowej surowe, włącznie z kondensatem gazowym
8 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy
9 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia