Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość usług nabytych od nierezydentów
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kody usług
Symbol pozycji Nazwa pozycji
396 Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i zasobów naturalnych
982 Usługi niewydzielone i gdzie indziej niewskazane
482 Nabycie/zbycie gruntów przez ambasady
481 Nabycie/zbycie nieprodukowanych i niefinansowych aktywów
440 Darowizny i pomoc bezzwrotna przeznaczone na finansowanie środków trwałych
212 Usługi transportu lotniczego towarowego
211 Usługi transportu lotniczego pasażerskiego
209 Pozostałe usługi transportu morskiego
208 Usługi transportu morskiego towarowego
207 Usługi transportu morskiego pasażerskiego
160 Usługi napraw i konserwacji (gdzie indziej niewymienione)
150 Usługi uszlachetniania
972B Składki z tytułu ubezpieczeń emerytalno-rentowych
972A Składki z tytułu ubezpieczeń na życie
232 Pozostałe usługi wspomagające i uzupełniające transport
239 Podróże służbowe
247 Usługi telekomunikacyjne
250 Usługi budowlane świadczone za granicą
959 Usługi kurierskie
251 Usługi budowlane świadczone w Polsce
258 Usługi wspomagające usługi ubezpieczeniowe
260A Usługi finansowe
263A Nabycie/zbycie praw do programów komputerowych
958 Usługi pocztowe
263B Nabycie/zbycie oprogramowania komputerowego i użytkowego oraz gier pobieranych z Internetu lub on-line
231B Usługi przesyłu energii elektrycznej
231A Usługi transportu rurociągiem
230 Pozostałe usługi transportu wodnego śródlądowego
229 Usługi transportu wodnego śródlądowego towarowego
228 Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego
226 Pozostałe usługi transportu samochodowego
225 Usługi transportu samochodowego towarowego
224 Usługi transportu samochodowego pasażerskiego
222 Pozostałe usługi transportu kolejowego
221 Usługi transportu kolejowego towarowego
220 Usługi transportu kolejowego pasażerskiego
218 Usługi transportu kosmicznego
213 Pozostałe usługi transportu lotniczego
279B Nabycie/zbycie patentów będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych
279A Finansowanie prac badawczo-rozwojowych
890 Pozostałe usługi dostarczania informacji
889 Usługi agencji informacyjnych
263C Pozostałe usługi informatyczne
891C Opłaty licencyjne z tytułu reprodukcji lub rozpowszechniania produktów audiowizualnych
891B Opłaty licencyjne z tytułu reprodukcji lub rozpowszechniania oprogramowania komputerowego
891A Opłaty licencyjne za korzystanie z wyników prac badawczo-rozwojowych
891 Opłaty licencyjne z tytułu umów franczyzy i używania znaków towarowych
979 Odszkodowania z tytułu reasekuracji
284A Usługi pośrednictwa pracy
284B Pozostałe usługi gospodarcze
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia