Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod paliwa dominującego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaj paliwa dominującego
Symbol pozycji Nazwa pozycji
34 ciepło w parze i gorącej wodzie z turbin gazowych i silników wewnętrznego spalania
33 inne paliwa
32 ciepło w parze i gorącej wodzie (z zewnątrz) z biomasy i biogazu
31 ciepło w parze i gorącej wodzie (z zewnątrz)
30 biopaliwa ciekłe (biopłyny) do celów energetycznych
29 nieorganiczne stałe odpady komunalne
28 pozostałe odpady przemysłowe stałe i ciekłe
27 biopaliwa stałe: ług powarzelny
26 biopaliwa stałe: pozostałe paliwa stałe z biomasy
25 biopaliwa stałe: frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych
24 biopaliwa stałe: odpady zwierzęce
23 biopaliwa stałe: odpady z rolnictwa
22 biopaliwa stałe: uprawy energetyczne
21 biopaliwa stałe: biomasa leśna
20 biogaz pozostały
19 biogaz z procesów termicznych
18 biogaz rolniczy
17 biogaz z oczyszczalni ścieków
16 biogaz ze składowisk odpadów
15 paliwa odpadowe gazowe wytwarzane metodami przemysłowymi, inne niż gazy z ropy naftowej
14 gaz skroplony (LPG) – propan i butan skroplone
13 gaz wielkopiecowy
12 gaz koksowniczy
11 gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, pozostały (np. towarzyszący ropie naftowej)
10 gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, z odmetanowania pokładów węgla (kopalń)
9 gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany
8 gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy
7 oleje napędowe do innych celów, pozostałe (paliwo żeglugowe)
6 oleje napędowe do silników (Diesla)
5 olej opałowy LSC - o niskiej zawartości siarki (< 1 %) (ciężki olej opałowy)
4 olej opałowy HSC - o wysokiej zawartości siarki (<= 1 %) (ciężki olej opałowy)
3 oleje opałowe lekkie
2 węgiel brunatny (lignit)
1 węgiel kamienny energetyczny
36 Razem energia na produkcję ciepła
35 Razem energia na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
0 Razem energia chemiczna