Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość usług dostarczonych nierezydentom
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Kody usług
Symbol pozycji Nazwa pozycji
150 Usługi uszlachetniania
160 Usługi napraw i konserwacji (gdzie indziej niewymienione)
207 Usługi transportu morskiego pasażerskiego
208 Usługi transportu morskiego towarowego
209 Pozostałe usługi transportu morskiego
211 Usługi transportu lotniczego pasażerskiego
212 Usługi transportu lotniczego towarowego
213 Pozostałe usługi transportu lotniczego
218 Usługi transportu kosmicznego
220 Usługi transportu kolejowego pasażerskiego
280A Usługi architektoniczne
280B Usługi inżynieryjne
280C Pozostałe usługi naukowo-techniczne
282 Utylizacja odpadów i usuwanie zanieczyszczeń
283A Usługi świadczone na rzecz rolnictwa, leśnictwa i rybactwa
283B Usługi świadczone na rzecz górnictwa oraz podmiotów zajmujących się wydobyciem gazu i ropy
247 Usługi telekomunikacyjne
258 Usługi wspomagające usługi ubezpieczeniowe
260A Usługi finansowe
263A Nabycie/zbycie praw do programów komputerowych
263B Nabycie/zbycie oprogramowania komputerowego i użytkowego oraz gier pobieranych z Internetu lub on-line
284A Usługi pośrednictwa pracy
263C Pozostałe usługi informatyczne
284B Pozostałe usługi gospodarcze
270 Pośrednictwo w międzynarodowym handlu towarami (merchanting)
292 Ambasady i konsulaty
271 Usługi związane z handlem
293 Jednostki i agencje wojskowe
272 Usługi leasingu operacyjnego i wynajmu urządzeń bez obsługi
294 Pozostałe usługi rządowe
275 Usługi prawne
310 Wynagrodzenie pracowników nierezydentów (wypłaty)
276 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, audytu i doradztwa podatkowego
393 Podatki i opłaty na rzecz obcych rządów
277 Usługi doradztwa gospodarczego i w zakresie zarządzania oraz public relations
394 Składki i opłaty członkowskie
278A Reklama, badania rynku i sondaże opinii publicznej
395 Pozostałe darowizny, renty, emerytury, odszkodowania, kary
278B Usługi w zakresie organizacji zjazdów, kongresów, targów i wystaw
396 Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i zasobów naturalnych
279A Finansowanie prac badawczo-rozwojowych
440 Darowizny i pomoc bezzwrotna przeznaczone na finansowanie środków trwałych
279B Nabycie/zbycie patentów będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych
481 Nabycie/zbycie nieprodukowanych i niefinansowych aktywów
279C Nabycie/zbycie praw autorskich będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych
482 Nabycie/zbycie gruntów przez ambasady
279D Nabycie/zbycie praw do procesów i wzorów produkcyjnych będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych
889 Usługi agencji informacyjnych
279E Nabycie/zbycie pozostałych praw będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych
890 Pozostałe usługi dostarczania informacji
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia