Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odpady wytworzone
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaje odpadów
Symbol pozycji Nazwa pozycji
010101 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
010102 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
010180 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
160199 Inne niewymienione odpady
160122 Inne niewymienione elementy
160121* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
160120 Szkło
160119 Tworzywa sztuczne
160118 Metale nieżelazne
160117 Metale żelazne
190114 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
190207* Oleje i koncentraty z separacji
190206 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
190205* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
190204* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
190203 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
190199 Inne niewymienione odpady
190119 Piaski ze złóż fluidalnych
190118 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
190117* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
190116 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
190115* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
180180* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
180181 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
180182* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
180201 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
180202* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
180203 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
180205* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
180207* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180208 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
190105* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
190102 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
190106* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
190107* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
190110* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
190112 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
190113* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
190111* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
170603* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
170605* Materiały budowlane zawierające azbest
170801* Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
170802 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
170901* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
170902* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
170903* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
180101 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
18
Nastepna
Ostatnia