Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody ogółem państwowego funduszu celowego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Klasyfikacja Budżetowa - Części
Symbol pozycji Nazwa pozycji
98 Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.
97 Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury
87 Dochody budżetu środków europejskich
86/97 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze,
86/95 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu
86/93 Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
86/91 Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku
86/89 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu
86/87 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
52 Krajowa Rada Sądownictwa
50 Urząd Regulacji Energetyki
49 Urząd Zamówień Publicznych
46 Zdrowie
45 Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
44 Zabezpieczenie społeczne
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
42 Sprawy wewnętrzne
41 Środowisko
40 Turystyka
39 Transport
38 Szkolnictwo wyższe
37 Sprawiedliwość
36 Skarb Państwa
35 Rynki rolne
34 Rozwój regionalny
33 Rozwój wsi
32 Rolnictwo
31 Praca
30 Oświata i wychowanie
29 Obrona narodowa
28 Nauka
27 Informatyzacja
26 Łączność
25 Kultura fizyczna i sport
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
22 Gospodarka wodna
21 Gospodarka morska
20 Gospodarka
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
17 Administracja publiczna
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie,
15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie
15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku
15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi
15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia