Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dochody budżetu środków europejskich
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Klasyfikacja Budżetowa - Paragrafy Dochodowe
Symbol pozycji Nazwa pozycji
855 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej
854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów
852 Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy do traktatu z Schengen
851 Wpływy z róznych rozliczeń
850 Wpływy z opłat cukrowych
849 Dochody z tytułu otrzymanych z Unii Europejskiej kwot specjalnych ryczałtowych na poprawe płynności budżetowej
812 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
809 Wpływy z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą
808 Wpływy z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
033 Wpływy z podatku leśnego
032 Wpływy z podatku rolnego
031 Wpływy z podatku od nieruchomości
023 Wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej
021 Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych
020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej
019 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w cześci podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego
018 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w cześci podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego
017 Wpływy z podaku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalncy stref ekonomicznych w cześci podlegającej przekazaniu na rachunek środków specjalnych
016 Wpływy z podaku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalncy stref ekonomicznych w cześci podlegającej przekazaniu na rachunek środków specjalnych
015 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin
014 Wpływy z podatku od towarów i usług
013 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej
012 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych importowanych
011 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych w kraju
009 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo
008 Zryczałtowany podatek od towarów i usług od okazjonalnych przewozów osób
007 Wpływy z podatku tonażowego
006 Wpływy z cła
005 Wpływy z podatku od gier
004 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów watościowych lub pochodnych instrumentów finansowych
003 Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
239 Wpływy do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej
238 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
237 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
234 Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
230 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
229 Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej
228 Dotacja otrzymana z budżetu przez instytucję gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną lub prowadzącą studia doktoranckie jednostkę naukową na pozostałe zadania
226 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną na pozostałe zadania
225 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostk
Pierwsza
1
   
2
3
4
   
5
Nastepna
Ostatnia