Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie ładunków żeglugą śródlądową
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    NST 2007
Symbol pozycji Nazwa pozycji
16.2 Palety i inne opakowania, puste
16.1 Kontenery i nadwozia wymienne, puste
16 Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów
15.2 Paczki, małe pakunki
15.1 Listy
15 Listy, paczki
14.2 Inne odpady i surowce wtórne
14.1 Odpady z gospodarstw domowych i odpady miejskie
17.2 Bagaż i artykuły przewożone przez podróżnych
17.1 Przeprowadzki mieszkaniowe
17 Towary przewożone w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych; bagaż i artykuły przewożone przez podróżnych; pojazdy silnikowe przewożone do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane
14 Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady
13.2 Inne wytworzone towary
13.1 Meble
13 Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
12.2 Pozostały sprzęt transportowy
12.1 Produkty przemysłu samochodowego
12 Sprzęt transportowy
11.8 Inne maszyny, narzędzia mechaniczne i części
11.7 Instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne, zegarki i zegary
11.6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoria do nich
11.5 Części elektroniczne oraz urządzenia nadawcze
11.4 Maszyny elektryczne i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane
11.3 Urządzenia biurowe i komputery
11.2 Sprzęt gospodarstwa domowego gdzie indziej niesklasyfikowany (sprzęt AGD)
11.1 Maszyny rolnicze i leśnicze
11 Maszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane urządzenia biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne; narzędzia medyczne, precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary
10.5 Grzejniki, elementy mocujące i inne wyroby metalowe
10.4 Wyroby konstrukcyjne metalowe
10.3 Rury, przewody rurowe, profile drążone i ich łączniki
10.2 Metale nieżelazne i wyroby z nich
10.1 Żeliwo, stal i żelazostopy oraz żeliwo i stal poddane wstępnej obróbce (z wyłączeniem rur)
10 Metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia
09.3 Inne materiały i wyroby budowlane
09.2 Cement, wapno i gips
09.1 Szkło, wyroby ze szkła, wyroby ceramiczne
09 Inne niemetaliczne wyroby mineralne
08.7 Paliwo jądrowe
08.6 Wyroby z gumy lub z tworzyw sztucznych
08.5 Wyroby farmaceutyczne i parachemikalia włącznie z pestycydami i pozostałymi środkami agrochemicznymi
08.4 Tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
08.3 Nawozy i związki azotowe (z wyłączeniem nawozów naturalnych)
08.2 Podstawowe organiczne produkty chemiczne
08.1 Podstawowe mineralne produkty chemiczne
08 Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe
07.4 Produkty rafinacji ropy naftowej w stanie stałym i w formie wosku
07.3 Produkty z ropy naftowej w stanie gazowym, skroplone lub sprężone
07.2 Ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej
07.1 Produkty pieców koksowniczych, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe
07 Koks i produkty rafinacji ropy naftowej
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia