Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dochody z podatku akcyzowego według wyrobów
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    CN2018
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
151000 Oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfik. chem., wraz z mieszaninami z olejami l. ich frakcjami objętymi poz. 1509:
1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie:
1512 Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
1515 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
1516 Tłuszcze i oleje zwierz. l. rośl., i ich frakcje, w części l. całk. uwodor., estryfikowane wew., reestryfikowane lub elaidynizowane, rafin., dalej nieprzetworz.
2401 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:
2403 Tytoń i namiastki tytoniu, przetworzone; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje, z tytoniu:
2402 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu:
8703 Samochody i pozost. pojazdy siln. przeznaczone do przewozu osób (inne niż obj. poz. 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi i wyścigowymi:
1517 Margaryna; jadalne wyroby z tłuszczów lub ol. zwierzęcych lub roślinnych, lub z ich frakcji, inne niż jadalne tłuszcze i oleje, lub ich frakcje z poz. 1516:
1518 Tłuszcze i oleje zwierz. l. rośl., ich frakcje, gotowane, napowietrzone itp. lub modyfikowane chemicznie, bez poz. 1516; niejadalne wyroby z działu 15, ginw.
220300 Piwo otrzymywane ze słodu
2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi:
220600 Napoje fermentowane pozostałe (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny saké); miesz. napojów ferment. oraz ich miesz. z napojami bezalkoholowymi, ginw.:
2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone:
2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe:
2701 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla:
2702 Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu:
2704 Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy:
381700 Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te objęte pozycją 2707 lub 2902:
3817 Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te objęte pozycją 2707 lub 2902:
3811 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykoroz. oraz inne dodawane do olejów miner. itp.:
3403 Preparaty smarowe oraz preparaty stosowane do natłuszczania b. preparatów zaw. => 70 % m. olejów otrzymanych z ropy naftowej l. olejów z minerałów bitumicznych:
290511 Metanol (alkohol metylowy)
2901 Węglowodory alifatyczne:
27160000 Energia elektryczna
27150000 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym
2714 Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne, asfaltyty i skały asfaltowe:
2713 Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
2712 Wazelina; parafina, gacz parafinowy, woski: mikrokrystaliczny, ozokeryt, montan, torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty, nawet barwione
2711 Gazy ziemne i pozostałe węglowodory gazowe:
2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzym. z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty ginw. zaw. >=70 % olejów ropy naftowe l.bitum.; oleje odpadowe:
270900 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe:
2707 Oleje i pozost. produkty destylacji wysokotemp. smoły węglowej; podob. produkty, w których masa składników aromat. jest większa niż składników niearomat.:
270600 Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego l. z torfu oraz pozost. smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącz. ze smołami odzyskanymi
GR218779 Inne towary akcyzowe nieoznaczone symbolem CN w ustawie o podatku akcyzowym
270500 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe gazowe węglowodory