Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena roboty budowlano-montażowej
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    SST_DROGI_MOSTY
Symbol pozycji Nazwa pozycji
524 Wykonanie statycznego próbnego obciążenia obiektu mostowego wraz z opracowaniem wyników
523 Wykonanie statycznego i dynamicznego próbnego obciążenia obiektu mostowego wraz z opracowaniem wyników
522 Przygotowanie i obsługa próbnego obciążenia obiektu mostowego
521 Wykonanie powłoki zabezpieczającej pow. betonu o grub. 2 mm z PUR, PMMA lub modyfikacjami żywic EP
520 Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0.3<d<1 mm - dyspersjami polimerowymi
519 Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0.05<d<0.3 mm - wodnymi emulsjami żywic epoksydowych (EP)
518 Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0.05<d<0.3 mm kopolimerami
517 Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0.05<d<0.3 mm dyspersją polimerową
516 Wykonanie impregnacji powierzchni betonu
515 Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grub. 6 mm
224 Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha
223 Karczowanie drzew o śr. ponad 55 cm
222 Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm
221 Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm
220 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym
324 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
323 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej
322 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej
321 Budowa ekranów akustycznych odbijających
320 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych
319 Ustawienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych
318 Ogrodzenia dróg z siatki
317 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych
316 Ustawienie pionowych znaków drogowych o pow. ponad 0,30 m2
315 Ustawienie pojedynczych pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych
314 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (farbami)
313 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)
312 Ścinanie poboczy mechanicznie
311 Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o śr. 60 cm pod zjazdami
310 Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o śr. 40 cm pod zjazdami
309 Ułożenie przepustów rurowych betonowych lub żelbetowych o śr. 60 cm pod zjazdami
308 Ułożenie przepustów rurowych betonowych lub żelbetowych o śr. 40 cm pod zjazdami
307 Umocnienie skarp płytami ażurowymi
306 Umocnienie skarp brukowcem
305 Umocnienie skarp darniowaniem
304 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi
303 Umocnienie skarp biowłókniną, geosiatką
302 Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 20 cm
301 Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm
300 Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 cm
299 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm
298 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, gr. warstwy 4 cm
297 Frezowanie nawierzchni bitumicznej, gr. nawierzchni do 18 cm
296 Frezowanie nawierzchni bitumicznej, gr. nawierzchni do 5 cm
295 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, warstwa ścieralna, gr. 6 cm
294 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, warstwa ścieralna, gr. 5 cm
293 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
292 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
291 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm, warstwa wiążąca, gr. 10 cm
290 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm, warstwa wiążąca, gr. 8 cm
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
   
7
Nastepna
Ostatnia