Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Organ prowadzący placówkę instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj organu prowadzącego
Nazwa pozycji
Samorząd wojewódzki
Samorząd powiatowy
Miasto na prawach powiatu
Samorząd gminny
Stowarzyszenie
Organizacja społeczna
Kościół katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe
Fundacja
Osoba prawna
Inny