Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakład stacjonarny pomocy społeczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przeznaczenie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
Nazwa pozycji
Dla osób w podeszłym wieku
Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Dla osób niepełnosprawnych fizycznie
Dla osób uzależnionych od alkoholu
Dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Dla osób bezdomnych
Dla innych osób