Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakład stacjonarny pomocy społeczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Typ zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
Nazwa pozycji
Dom pomocy społecznej
Rodzinny dom pomocy
Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej
Środowiskowy dom samopomocy lub inny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Noclegownia
Schronisko dla bezdomnych
Pozostała