Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka poniosła nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe lub na ulepszenie istniejących obiektów?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak