Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Organ prowadzący jednostkę
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Organizator jednostki
Nazwa pozycji
Samorząd gminny
Osoba fizyczna
Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej