Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    źródło utrzymania gospodarstwa
Nazwa pozycji
praca najemna na stanowisku robotniczym
praca najemna na stanowisku nierobotniczym
użytkowanie gospodarstwa rolnego
praca na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym w użytkowaniu indywidualnym, wykonywanie wolnego zawodu
własność
emerytura
renta
świadczenia pozostałe
dary, alimenty i pozostałe dochody
inne przychody