Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani pracować dłużej niż obecnie zakładając, że większa liczba godzin pracy łączy się z wyższym wynagrodzeniem?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak - wg sposobu zwiększenia czasu pracy/nie
Nazwa pozycji
nie
tak, podejmując pracę dodatkową
tak, podejmując inną pracę w większym wymiarze czasu
tak, ale tylko w ramach obecnie wykonywanej pracy
tak, w jakikiolwiek sposób