Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy instytucja (firma) będąca Pana/Pani głównym miejscem pracy jest:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    publiczny/prywatny
Nazwa pozycji
publiczna
prywatna