Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy instytucja (firma), w której Pan/Pani ostatnio pracował(a), była:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    publiczny/prywatny
Nazwa pozycji
publiczna
prywatna