Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest Pana/Pani aktualny status na rynku pracy? (samoocena respondenta)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    status na rynku pracy
Nazwa pozycji
Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
Pracujący na własny rachunek (w tym pomagający członkowie rodziny) w pełnym wymiarze czasu pracy
Pracujacy na własny rachunek (w tym pomagajacy członkowie rodziny) w niepełnym wymiarze czasu pracy
Bezrobotny
Uczeń, student, przebywam na nieodpłatnym stażu
Emeryt, w tym na wczesniejszej emeryturze
Rencista ( z tytułu niepełnosprawności), niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia
Prowadzę gospodarstwo domowe, sprawuje opiekę nad innymi osobami
Bierny zawodowo z innych powodów