Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie były przyczyny zmiany pracy, rezygnacji lub zwolnienia z pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    przyczyna zmiany, rezygnacji lub zwolnienia z pracy
Nazwa pozycji
Znalezienie lepszej pracy (praca zgodna z kwalifikacjami, zainteresowaniami, lepsze warunki finansowe, dojazdowe)
Wygaśnięcie umowy o pracę
Likwidacja zakładu pracy, redukcja zatrudnienia, wcześniejsza emerytura z przyczyn ekonomicznych, zwolnienie z pracy
Likwidacja własnej/rodzinnej firmy (praca na własny rachunek)
Opieka nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
Zmiana miejsca zamieszkania ze względu na pracę partnera, zawarcie związku małżeńskiego
Inne przyczyny (emerytura, wcześniejsza emerytura z przyczyn pozaekonomicznych, problemy zdrowotne i in.)