Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dlaczego przestał(a) Pan/Pani pracować?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyna zakończenia pracy
Nazwa pozycji
przejście na emeryturę
przejście na wcześniejszą emeryturę
przejście na rentę
utrata pracy w związku z likwidacją (bankructwem, reorganizacją) zakładu pracy lub likwidacja stanowiska pracy
zostałem(am) zwolniony(a) z innych przyczyn
niezadawalające warunki finansowe
niezadawalające warunki pracy inne niż finansowe
zakończenie pracy na czas określony, dorywczej, sezonowej
opieka nad dziećmi
opieka nad innymi osobami wymagającymi opieki
z innych powodów osobistych lub rodzinnych
z powodu choroby, niepełnosprawności
podjęcie nauki, szkolenia
rozpoczęcie zasadniczej służby wojskowej