Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sytuacja osoby na rynku pracy (samoocena)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    status na rynku pracy
Nazwa pozycji
Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
pracującą, ale czasowo nieobecną w pracy
Bezrobotny
emeryta, rencistę
ucznia, studenta
Prowadzący gospodarstwo domowe, sprawujący opiekę nad dziećmi lub innymi osobami
niezdolną do pracy
inną