Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka w roku sprawozdawczym umorzyła należności od innego podmiotu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie