Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy umowa, którą Pan/Pani zawarł/a jest:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj umowy
Nazwa pozycji
umowa o pracę
umowa zlecenia
umowa o dzieło
kontrakt menadżerski
umowa w formie mieszanej (równoczesne zawarcie z pracodawcą umowy o pracę i np. umowy zlecenia)
inna umowa cywilno-prawna