Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która jest Pana/Pani głównym miejscem pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    PKD 2007, dział
Nazwa pozycji
Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych
Placówki wychowania przedszkolnego
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Odzysk surowców
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie odpadów
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
EDUKACJA
BUDOWNICTWO
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
Działalność agencji pracy tymczasowej
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
Działalność pozostałych organizacji członkowskich
Działalność związków zawodowych
Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
Produkcja baterii i akumulatorów
Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
   
6
Nastepna
Ostatnia