Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy gospodarstwo rolne użytkuje obecnie użytki rolne powyżej 1 ha?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak /nie
Nazwa pozycji
tak
nie