Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jest Pan/Pani zadowolony(-na) ze swojej obecnej sytuacji zawodowej (charakter pracy, czas pracy, wynagrodzenie/dochód)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stopiń zadowolenia respondenta z wybranej sytuacji życiowej
Nazwa pozycji
bardzo niezadowolony/niezadowolona
niezadowolony/niezadowolona
ani zadowolony/zadowolona ani niezadowolony/niezadowolona
zadowolony/zadowolona
bardzo zadowolony/zadowolona
nie dotyczy