Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jestPan/Pani zadowolony(-na) z ilości czasu wolnego, jakim Pan/Pani obecnie dysponuje?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stopiń zadowolenia respondenta z wybranej sytuacji zyciowej
Nazwa pozycji
bardzo zadowolony/zadowolona
zadowolony/zadowolona
ani zadowolony/zadowolona ani niezadowolony/niezadowolona
niezadowolony/niezadowolona
bardzo niezadowolony/niezadowolona