Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jest Pan/Pani zadowolony(-na) z relacji z innymi ludźmi, w tym ze znajomymi, przyjaciółmi?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stopień zadowolenia respondenta z wybranej sytuacji życiowej
Nazwa pozycji
bardzo zadowolony/zadowolona
zadowolony/zadowolona
ani zadowolony/zadowolona ani niezadowolony/niezadowolona
niezadowolony/niezadowolona
bardzo niezadowolony/niezadowolona